Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2014 - 2018  

Urk, december 2013.  

Opgesteld door: Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE)  

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea 

Wijk 4-102 8321 GH URK

 tel. 0527682123 fax. 084-8388817 

e-mail: isee@hetnet.nl  

VOORWOORD  

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea is een christelijke organisatie die de inspiratie voor haar beleid en activiteiten vindt in de Bijbel. De stichting heeft een interkerkelijk karakter.  

Geïnspireerd door de Bijbelse uitleg van de liefde tracht de Stichting sinds 1973 door middel van kleinschalige projecten de levensomstandigheden en de toekomstmogelijkheden voor de allerarmsten in Ethiopië en Eritrea te verbeteren. Het beleid van de stichting veranderde in de loop van de jaren van noodhulp naar structurele hulp.  

Een kleinschalig initiatief groeide uit tot een vrijwilligersorganisatie met werkgroepen verspreid over Nederland.  

DOELSTELLING  

De doelstelling van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea wordt in de statuten als volgt verwoord: • Het lenigen van nood en het bevorderen van zelfwerkzaamheid onder de bevolking in Ethiopië en Eritrea, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.  

De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door: • Het steunen en uitvoeren van visserij- en landbouwprojecten en projecten op medisch-, sociaal- en educatief gebied in Ethiopië en Eritrea, waardoor een verbetering ontstaat in de voedsel- en werkgelegenheidsvoorziening en het algehele welzijn. • Het inzetten van deskundigen, die hun kennis ten goede laten komen aan projecten en/of personen betrokken bij uit te voeren projecten. • Het zenden (alleen indien het gewenste artikel in het betreffende land niet te koop is) en aankopen van hulpgoederen zoals  medische voorzieningen, schoolbenodigdheden, technische voorzieningen voor agrarische en visserijprojecten,  daarbij gebruik makend van vrijwilligers en werkgroepen. • Het inzamelen van geld en  het werven van fondsen bij andere hulporganisaties op nationaal en internationaal niveau. Genoemde fondsen zullen gebruikt worden als medefinancieringsmogelijkheden binnen projecten. • Het geven van voorlichting ter bevordering van de bewustwording van de ontwikkelingspro- blematiek. 

ORGANISATIE (In Nederland)  

Het kantoor van de stichting is gevestigd te Urk en wordt bemand door een betaalde kracht.  

De stichting heeft een bestuur, commissies en werkgroepen. Ad bestuur: Het bestuur zetelt te Urk. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 15 leden. Het bestuur is samengesteld uit een afgevaardigde van iedere commissie, aangevuld met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel 2 algemene bestuursleden. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen gezamenlijk de Stichting en zijn bevoegd beslissingen te nemen na gezamenlijk overleg. Het bestuur vergadert maandelijks te Urk.  

Ad. commissies De stichting heeft 5 commissies te weten: 1. de commissie visserij; 2. de commissie landbouw & techniek (L & T) 3. de commissie medische -, sociale – en educatieve projecten (MSE) 4. de commissie winkeltje; 5. de commissie werkgroepen/PR. Iedere commissie heeft een voorzitter en een secretaris en een afgevaardigde naar het bestuur (kan ook voorzitter of secretaris zijn). De vergaderfrequentie wordt door de commissie zelf bepaald. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt voor de leden en voor het bestuur. Iedere commissie werkt binnen de kaders en het algemeen beleid van het ISEE-bestuur.  

De commissies sub 1, 2 en 3 hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden : 1. Beoordelen en voorstellen van nieuwe projecten 2.  Lopende projecten volgen en bewaken; 3. Inhoudelijke rapportage/evaluatie naar donoren (coördinatie via kantoor); 4. Maximaal eenmaal per jaar project bezoeken.  De commissie winkeltje richt zich op de inzameling en verkoop van 2de hands kleding. De commissie werkgroepen/pr verzorgt de voorlichting aan derden en onderhoudt de contacten met de leden van de verschillende werkgroepen.  

Ad werkgroepen Een werkgroep bestaat uit vrijwilligers die door middel van plaatselijke acties fondsen werven voor de stichting. Het staat de werkgroepen vrij te kiezen op welke manier zij de doelstelling van ISEE willen verwezenlijken. Dit kan o.a. zijn door: • Kiezen van  eigen projecten in overleg met het bestuur, geldinzamelingactiviteiten worden opgezet en voorlichtingsactiviteiten worden uitgevoerd. • Inzamelen van kleding voor verkoop. • Organiseren van eigen voorlichtingsdagen. • Organiseren van sponsorlopen, bazaars, braderieën, manifestaties, tentoonstellingen, etc. De werkgroepen kunnen een beroep doen op de Stichting voor ondersteuning van hun activiteiten. Eventuele onkosten worden in eerste instantie zo mogelijk uit de bruto opbrengsten van de werkgroep bekostigd. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op de algemene middelen van ISEE. 

ORGANISATIE (In Ethiopië en Eritrea) De stichting beschikt niet over een eigen organisatie of kantoor in Ethiopië en/of Eritrea. Voor de uitvoering van de projecten maakt de stichting gebruik van plaatselijke NGO’s (niet gouvernementele organisaties).  FONDSWERVING  De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, collectes, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en hetgeen de stichting voorts op enigerlei wijze verkrijgt. De fondswerving geschiedt op verscheidene manieren, zoals: • Het verwerven van giften bij particulieren. • Het verwerven van fondsen bij (medefinancierings)organisaties. • Het verwerven van subsidies bij de Nederlandse en Europese overheid. • Het inrichten van exposities  VOORLICHTING Het doel van de voorlichting is de naamsbekendheid van de stichting en het publieksvertrouwen in de stichting te consolideren dan wel te vergroten. In een steeds kritischer samenleving met een steeds grotere concurrentie van andere organisaties is naamsbekendheid van grote waarde. Daarnaast wil de stichting door middel van haar voorlichting de betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij ontwikkelingen in Ethiopië en Eritrea vergroten.  

In de voorlichting wordt de nadruk gelegd op de duurzame verbetering in het leven van genoemde doelgroepen in Ethiopië en Eritrea  

Bij de voorlichting wordt gebruik gemaakt van: - De eigen presentatieruimte met wisselende exposities - presentaties - acties; - bulletins en jaarverslagen; - bestaande communicatiemogelijkheden zoals: internet, pers, radio en televisie, zowel landelijk, als regionaal en/of plaatselijk.  

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES Projecten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië en Eritrea.  SELECTIE VAN PROJECTEN Partnerorganisaties in Ethiopië en/of Eritrea dienen een projectvoorstel in bij de stichting. Het voorstel wordt door het kantoor doorgestuurd aan de betreffende commissie. De commissie beoordeelt de projectaanvragen. Voor de beoordeling wordt verwezen naar de interne richtlijnen. (Beoordeling van projecten, criteria bij een aanvraag). Bij positieve beoordeling door de commissie wordt het voorstel ingebracht in het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur en ondertekening van het projectvoorstel door voorzitter en secretaris, worden de contractstukken opgemaakt en door partijen getekend. Het bestuur stelt jaarlijks het maximale bedrag vast dat per project per jaar besteed mag worden. Een projectperiode bedraagt maximaal drie jaar.  

Noodhulpaanvragen worden rechtstreeks door het bestuur behandeld. 

PRIORITEITEN VOOR DE PERIODE VAN 2014 - 2018 Projecten. Hoogste prioriteit wordt en zal worden gegeven aan projecten die een structurele en duurzame verbetering van de levensstandaard van de allerarmsten in Ethiopië en Eritrea beogen. Binnen al deze projecten wordt speciale aandacht besteed aan de Millennium doelstellingen. Verzakelijking: ISEE zal zich richten op het maken van heldere (zakelijke) afspraken waarbij voor alle partijen duidelijk is wat er van ISEE mag worden verwacht en wat ISEE verwacht van haar projectpartners.  Per project zal steeds opnieuw worden bekeken of, en zo ja in welk stadium van de projectperiode, er sprake kan zijn van (gedeeltelijke) terugbetaling dan wel enige mate van zelfwerkzaamheid. Ingezet zal worden op een uitgebreide (financiële en technische)begeleiding bij de beëindiging van een projectperiode. Ook zullen ervan af het begin van de projectperiode  heldere en duidelijke afspraken worden gemaakt over onderhoud van - en  verantwoordelijk voor project en materieel  na afloop van de projectperiode. Voorlichting Jaarlijks organiseert de stichting een werkgroependag voor alle leden van de werkgroepen en andere belangstellenden. In deze beleidsperiode zal er tevens minimaal 2 maal een gezamenlijke bijeenkomst voor alle commissies en bestuur worden georganiseerd en 2 maal een workshop voor en met haar Ethiopische projectpartners.